Grote veranderingen vergunningen Duitsland

Met betrekking tot de nog geldige langlopende Duitse vergunningen met afloopdatum 2021

Wij spreken over de “ Gans Duitsland “ ..” Flächendeckende Dauergenehmigungen “ vergunningen. §46 en of §29.

Alle Duitse vergunningen met afloopdatum in 2021 kunnen nu nog tot 11 December 2020 verlengt cq vernieuwd worden voor dezelfde geldigheid aangegeven in de bestaande vergunning. Na 1.1.2021 kunnen enkel nog Duits ingezeten Transportbedrijven “ Gans Duitsland “ ..” Flächendeckende Dauergenehmigungen “ of §46 en §29 bekomen.

Gelieve daarom indien nodig uw aanvraag “ Voor “ 11 December in te sturen.

Het Vergunning cq ontheffingsstelsel Uitzonderlijk Vervoer in Duitsland gaat flink op de schop vanaf 01.01.2021.

Er is al veel over geschreven en nog meer over gesproken, doch een nieuw tijdperk breekt aan op het gebied van het Uitzonderlijk Vervoer in Duitsland en dit zal naar verwachting op 1.1.2021 ingaan.

De wetgever heeft § 47 StVO gewijzigd met betrekking tot de verantwoordelijkheden. Vanaf 1.1.2021 kunnen alleen nog aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning UV worden ingediend in het district (Kreis) waar het transport vertrekt (landsgrens, plaats van grensovergang, plaats van laden of daar waar het Transportbedrijf hoofdkantoor of een filiaal heeft gevestigd). Bovendien zullen de vergoedingen vanaf 1.1.2021 landelijk uniform worden. Officieel is dit bedoeld om gelijke kosten te creëren. De algehele kosten tot het verkrijgen van de Vergunning UV zullen vanaf die datum aanzienlijk stijgen. Een forse stijging van de lasten van 200% tot zelfs 300% zullen noch terug te vinden zijn in de snelheid, noch in de flexibiliteit waarmee een Vergunning UV zal worden afgegeven, noch in de content voor wat betreft de diverse mogelijkheden waarvoor de Vergunning UV gebruikt kan worden. Dit in tegenstelling tot wat wij allen hadden gehoopt.

Opbouw uit verschillende factoren

De opbouw en hoogte van de aankomende kosten zullen worden opgebouwd uit verschillende factoren. Een van de factoren zou kunnen zijn de geldigheidsduur van de Vergunning UV, zal deze überhaupt nog geldig kunnen gemaakt worden voor 3 maanden of enkele en alleen nog voor 1 maand. Hoeveel districten dienen er te worden aangesproken? Met andere woorden hoeveel districten (Kreisen) dient u te doorkruisen alvorens u uw finale bestemming bereikt. In de aanloop is het slechts globaal te berekenen welke autoriteiten zullen worden gehoord. Een belangrijk onderdeel is het aantal mogelijke voertuigcombinaties. 3 trekkende voertuigen + 3 getrokken voertuigen betekent niet dat wij globaal spreken over 3 combinaties, maar 9 mogelijke varianten volgens de formulering van het reglement inzake vergoedingen. Welke en hoeveel reiswegen kunnen de content van de vergunning inhouden. U als vervoerder dient zich hier dus wel degelijk van te vergewissen alvorens de vergunning UV aan te vragen. Hoe dient de vergunning UV opgemaakt te worden. Dient de vergunning 3 maanden geldig te zijn, spreken wij van een project of is het een eenmalige rit of tweetal ritten en kan alles binnen een tijdspanne van 1 maand aangeleverd worden. Hoeveel en welke combinaties wil ik voor deze rit of ritten gaan inzetten.

In den beginne zullen vele district autoriteiten die nooit in aanraking zijn gekomen met Uitzonderlijk Vervoer, onzeker overkomen en niet weten hoe in bepaalde situaties te handelen. Tot op heden is er nog geen enkele autoriteit officieel voorzien van een gebruiksaanwijzing. Daarom ga ik in eerste instantie uit van een nogal ongunstige toepassing/interpretatie voor de berekening. Wij als mediator zullen in den beginne nog meer afhankelijk zijn van de informatie die de vervoerder bij ons neerlegt dan voorheen. Alle maten en gewichten alsmede de aard van de lading zal kenbaar gemaakt moeten worden. De asdrukken en afstanden van de totale combinatie in startklare toestand zullen doorgegeven dienen te worden. Dit alles impliceert in meer en nog accurater werk van onzentwege.

Uw hulp nodig

Hiervoor hebben we uw steun nodig. Het is natuurlijk in uw belang dat, indien het aangeven van de informatie vlekkeloos verloopt, wij enkel daarmee de tijd en tarieven kunnen verkorten dan wel verkleinen. Ik ben ervan overtuigd dat we samen deze uitdaging zullen en kunnen aangaan. Dit ook omdat er geen alternatief is. Omdat de transporten moeten blijven rijden, de klant dient bedient te worden. Ondanks aanzienlijke kritiek en strijd die zowel de mediator als de individuele vervoerder heeft gevoerd, hebben alsnog de Duitse autoriteiten voor deze manier van aanpak gekozen. Een drastische verhoging van de kosten zonder invoering van een vereenvoudigde testprocedure, bijvoorbeeld voor standaardvervoer. Met betrekking tot de reeds bestaande en of nog geldige langlopende vergunningen in 1.1.2021 zijn wij nog niet zeker of deze nog geldig zullen zijn tot hun afloopdatum, of deze opnieuw aangevraagd dienen te worden of dat er vanaf 2021 alsnog permanente vergunningen kunnen worden aangevraagd.

European Permit Service - Uitzonderlijke Expertise
European Permit Service - Uitzonderlijke Expertise

Uitzonderlijk transport in heel Europa

Landen & Regels

Alles over transportvergunningen

Voor alle regels en wetgeving rondom uitzonderlijk transport en transportvergunningen kunt u natuurlijk ook bij ons terecht. Bel ons of maak gebruik van het contactformulier in deze website.