Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  Opdrachtgever:  de wederpartij van European Permit Service BV, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen European Permit Service BV,en opdrachtgever.

Artikel 2 – Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen European Permit Service BV en een opdrachtgever waarop European Permit Service BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
 2. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van European Permit Service BV en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van European Permit Service BV.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. European Permit Service BV en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Uitzonderlijk transport in heel Europa

Landen & Regels

Artikel 3 – Offertes

 1. De door European Permit Service BV gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. European Permit BV Service is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 2. Levertijden in offertes van de European Permit Service BV zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) zelfs afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is European Permit Service BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij European Permit Service BV anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht European Permit Service BV niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bij het aanvragen van een ontheffing neemt European Permit Service BV contact op, hetzij rechtstreeks met de ontheffingsverlenende instantie, hetzij door middel van een tussenpersoon.
 2. European Permit Service BV maakt slechts gebruik van een tussenpersoon, voor zowel aanvragen van ontheffingen als bij transportbegeleidingen, indien dit in de ogen van European Permit Service BV voor de opdrachtgever tijd- dan wel geldbesparend werkt.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan European Permit Service BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan European Permit Service BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan European Permit Service BV zijn verstrekt, heeft European Permit Service BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. European Permit Service BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat European Permit Service BV is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor European Permit Service BV kenbaar behoorde te zijn.
 5. Opdrachtgever vrijwaart European Permit Service BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 6. Indien door European Permit Service BV of door European Permit Service BV ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, worden de kosten van de in redelijkheid gewenste faciliteiten aan de opdrachtgever doorberekend. Hierbij o.a. te denken aan maaltijden, overnachtingen, signalisatieverplaatsingen etc.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. European Permit Service BV zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal European Permit Service BV de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. In afwijking van lid 3 zal European Permit Service BV geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan European Permit Service BV kan worden toegerekend.

Artikel 6 – Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien European Permit Service BV met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de European Permit Service BV niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
 2. European Permit Service BV mag prijsstijgingen doorberekenen, indien European Permit Service BV kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, brandstoffen, of leges voor ontheffingen.
 3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
 4. De door European Permit Service BV gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door European Permit Service BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan een algemene handelsrente van 9% in rekening worden gebracht.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van European Permit Service BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,-.
 5. Indien European Permit Service BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 6. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud ( signalisatiemateriaal )

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door European Permit Service BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en kan een algemene handelsrente van 9% in rekening worden gebracht.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van European Permit Service BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,-.
 5. Indien European Permit Service BV hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 6. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 9 – Opschorting en ontbinding

 1. European Permit Service BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  – Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. (Te denken aan niet tijdig verstrekte orderbon, volledige benodigde informatie, volledig ingevuld aanvraagformulier.)
  – na het sluiten van de overeenkomst European Permit Service BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  – opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is European Permit Service BV bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van European Permit Service BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien European Permit Service BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. European Permit Service BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. Indien European Permit Service BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. European Permit Service is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten, hoe ook genaamd en ontstaan indien een opdrachtgever dan wel enige derde, al dan niet tegen vergoeding ons heeft verzocht bepaalde werkzaamheden,, te verrichten en wij ter zake volgens instructies gegeven door of vanwege de opdrachtgever en/of die nadere derde hebben gehandeld.
 3. Voorts is European Permit Service BV niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd, indien deze schade en/of kosten voortvloeien uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet zijn geschied.
 4. Tevens is European Permit Service BV niet aansprakelijk, wanneer de opdrachtgever aan ons onjuiste, onvolledige of onvoldoende informatie heeft verstrekt en hierdoor schade en/of kosten zijn ontstaan.
 5. European Permit Service BV is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ontstaan door handelen of nalaten van derden, die in overleg met de opdrachtgever worden ingeschakeld.
 6. Indien European Permit Service BV aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van European Permit Service BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan European Permit Service BV toegerekend kunnen worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 8. European Permit Service BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van European Permit Service BV of zijn ondergeschikten.
 10. Gedurende ieder transport is de transporteur ten alle tijden aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld.
 11. De gebruiker van een vergunning of ontheffing ( vervoerder of opdrachtgever ) evenals de mandataris of aanvrager van de aanvraag tot ontheffing of vergunning ( European Permit Service BV ) verklaren dat, met dien verstande het transport alleen kan plaatsvinden nadat de houder van de vergunning of ontheffing aan wie de vergunning of ontheffing daadwerkelijk ter hand is gesteld of waaraan de vergunning of ontheffing daadwerkelijk ter hand zal worden gesteld alle verantwoordelijkheden op zich neemt voor de eindverantwoording.
  De Vervoerder neemt met deze de wettelijke aansprakelijkheid van European Permit Service BV over en vrijwaart daarmee European Permit Service BV van alle eventuele veroorzaakte schade en vervolg tijdens het transport.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop European Permit Service BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor European Permit Service BV niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onvoorziene wegwerkzaamheden worden daaronder begrepen.
 3. European Permit Service BV heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat European Permit Service BV zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover European Permit BV Service ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is European Permit Service BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, European Permit Service BV gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en European Permit Service BV zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is European Permit Service BV niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. European Permit Service BV behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 – Niet-overname personeel

 1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met European Permit Service, medewerkers van European Permit Service of van ondernemingen waarop European Permit Service ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 14 – Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda.
  Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

European Permit Service

Wij weten de weg.